artykuł nr 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy zapewnia zaspokojenie codziennych potrzeb mieszkańców w zakresie:

1) pielęgnacji – z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,
2) umożliwiania korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, przewozów do placówek służby zdrowia zobowiązanych do udzielania usług medycznych zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
3) zgłaszania zapotrzebowania do działu administracyjno-gospodarczego odnośnie wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych w niezbędne meble i sprzęty,
4) zapewnienia pościeli i bielizny oraz środków utrzymywania higieny osobistej,
5) wyżywienia, w tym również dietetycznego według wskazań lekarza,
6) terapii zajęciowej,
7) organizacji życia kulturalnego, religijnego, rozrywek, oświaty i rekreacji,
8) spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem, oraz obejmuje:
- poznawanie osobowości i zainteresowań mieszkańców:
- pomaganie mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów,
- współpracę z lekarzami,
- prowadzenie terapii zajęciowej,
- prowadzenie akt osobowych mieszkańców,
- organizowanie czasu wolnego mieszkańców.

 Dział Administracyjno – Gospodarczy zapewnia właściwą bazę materialną funkcjonowania Domu i jego obsługę administracyjną w zakresie:

1) pozyskiwania i prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi,
2) technicznego i materiałowego zaopatrzenia Domu,
3) właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów stanowiących wyposażenie Domu,
4) bieżącej konserwacji oraz remontów obiektów Domu i wyposażenia technicznego,
5) ochrony mienia Domu przed zniszczeniem, kradzieżą itp.,
6) planowania i realizacji zapotrzebowania Domu na:
- artykuły żywnościowe,
- odzież i bieliznę osobistą oraz pościelową,
- paliwa i artykuły gospodarcze,
7) spraw transportu,
8) spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
9) prowadzenia ksiąg inwentarzowych,
10) przygotowywania projektów zmian organizacyjnych,
11) prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział Księgowości obejmuje sprawy wchodzące w zakres działania księgowości, rachuby i kasy, a między innymi :


1) opracowuje plan finansowy i plan gospodarczy Domu,
2) wykonuje i kontroluje wykonanie planu finansowego,
3) rejestruje fundusz płac,
4) prowadzi rozliczenie Domu z innymi podmiotami,
5) sporządza analizy i sprawozdania,
6) wykonuje inne czynności określone przepisami w zakresie rachunkowości.

Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych zapewnia między innymi prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie:


1) spraw osobowych, płacowych, nagradzania i karania pracowników,
2) dyscypliny pracy, prowadzenia list obecności,
3) obiegu korespondencji,
4) przestrzegania niniejszego Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy,
5) przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
6) przygotowywania projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy,
7) prowadzenia sekretariatu

Zakres działania psychologa określa zakres czynności


Zakres działania kapelana określa Kuria Biskupia

Zakres działania radcy prawnego określony jest przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982r. (Dz U. Nr 19, poz.145 ze zm.) Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych /Dz.U. Nr19, poz.145 ze zm./