artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

obrazek
DPS Dąbrowa


MAJĄTEK

 Mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej jest własnością Powiatu Brzezińskiego. W skład majątku wchodzą : grunty, budynki i budowle, majątek ruchomy- środki trwałe i wyposażenie służące do bieżącej działalności.

Tytuł władania nieruchomością: trwały zarząd od 03-07-2002r.

  • Powierzchnia działki: 14,14ha.
    Działka zapisana w księdze wieczystej pod nr KW 20676
  • Wartość gruntów  - 29580,00zł.
  • Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018r. - 14 497 981,27 zł.
  • Wartość wyposażenia  na dzień 31.12.2018r. - 562 171,49 zł.