artykuł nr 1

 

.  Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, zwany dalej „Domem", działa w szczególności   na  podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.);

3)  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694,
z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych   ze  środków publicznych (Dz. U. nr 210,   poz. 2135, z późn. zm.);

7) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.   w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837);

8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. Nr 92, poz. 460, z późn. zm.);

9) Statutu Powiatu Brzezińskiego;

10)  Statutu Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie;

11) innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej
  w Dąbrowie.